Έργα για λογαριασμό εθνικών φορέων

  • ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας): συμμετοχή σε διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, το πρόγραμμα Δικτυωθείτε (Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Internet), το  e-Business Forum.
  • ΓΓΕΤ (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας): συμμετοχή με διάφορα έργα στο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, τη Μέτρηση Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας των Επιχειρήσεων, τις Επιπτώσεις από την Εφαρμογή των Σύγχρονων Τεχνολογιών Ευέλικτης Παραγωγής για τις Επιχειρήσεις και την Οικονομία.
  • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: Πρόγραμμα Πολιτεία – Βαρόμετρο Ικανοποίησης Πολιτών, Καταπολέμηση των Διακρίσεων και των Ανισοτήτων.
  • Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα.
  • Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς: πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα.
  • Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων: Η Επαγγελματική Εξέλιξη των Γυναικών στον Επιχειρησιακό Χώρο, Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών μέσα από τις Δομές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

επόμενο >