Ιστορικό ίδρυσης του Τμήματος

Η ίδρυση του Τμήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μετεξέλιξη της ΑΣΟΕΕ σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτι το οποίο έδωσε την ευκαιρία στο Ίδρυμα να διευρύνει και να εξειδικεύσει τα γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργούσε. Έτσι, από τα τρία ανεξάρτητα τμήματα της ΑΣΟΕΕ που είχαν θεσμοθετηθεί μόλις το 1984 με το ΠΔ 377/84 και συγκεκριμένα το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής, δημιουργήθηκαν έξι τμήματα σύμφωνα με το ΠΔ 377/89 με το οποίο μετονομάσθηκε η ΑΣΟΕΕ σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών δημιουργήθηκε το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ενώ μετονομάσθηκε το Τμήμα Οικονομικών  Επιστημών σε Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Στο χώρο των Εμπορικο-Διοικητικών Επιστημών ιδρύθηκε το Τμήμα Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ, ενώ το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων μετονομάσθηκε σε Τμήμα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και τέλος, από το Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής δημιουργήθηκαν δύο αυτοτελή τμήματα, το Τμήμα Στατιστικής και το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

Το Τμήμα Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ υπήρξε η απάντηση στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και στη σύγχρονη διεθνοποιημένη οικονομία που απαιτούσε τον εμπλουτισμό των εμπορικο-διοικητικών επιστημών με τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που α) αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο του Μάρκετινγκ σε μικρο-οικονομικό και σε  μακρο-οικονομικό επίπεδο και β) ήταν σε απόλυτη εναρμόνιση με τα ισχύοντα στα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Όπως είθισται όμως κατά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, στη δημιουργία των νέων Τμημάτων υπήρξαν διαφωνίες οι οποίες αφορούσαν τόσο στην Ίδρυση του Τμήματος Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ όσο και στη μετονομασία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι διαφωνίες αυτές οδήγησαν στην ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας του ΠΔ 377/89 κατά το μέρος που αφορούσε την ΑΣΟΕΕ.  Για την επίλυση του θέματος, το Υπουργείο με το Νόμο 1892/90 κύρωσε το ΠΔ 377/89, ενώ με τον ίδιο νόμο δόθηκε στο  Τμήμα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Λογιστικής ο προηγούμενος τίτλος του, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Λόγω αυτών των εξελίξεων, το θέμα λειτουργίας του Τμήματος Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ παρέμεινε εκκρεμές περισσότερο από δύο χρόνια καθώς το Υπουργείο Παιδείας δεν ενέτασσε το νεοσυσταθέν τμήμα στο Μηχανογραφικό Δελτίο που συμπληρώνουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σε όλο αυτό το διάστημα οι Καθηγητές που είχαν ενταχθεί στο συγκεκριμένο τμήμα έκαναν ένα τιτάνιο αγώνα για τη λειτουργία του και τελικά με την Υπουργική Απόφαση Φ151/Β3/1082/13-3-92 μετονομάσθηκε σε Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ και κατέστη δυνατή η λειτουργία του από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93 οπότε και πήρε τους πρώτους φοιτητές.