Έντονη και διαρκής συμβουλευτική δραστηριότητα

Τα μέλη ΔΕΠ, χάρις στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία που διαθέτουν, έχουν αναλάβει εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες με έναν ευρύ αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Οι δράσεις αυτές αφορούν: ερευνητικές μελέτες και έρευνες αγοράς, εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Πολλαπλές συνεργασίες με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς

Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα αναφέρονται σε ερευνητικά έργα των οποίων η γενικότερη ή ειδικότερη θεματολογία προτείνεται από φορείς του Δημοσίου, όπως Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι υποστηρίζουν οικονομικά αυτά τα έργα. Πρόκειται για μελέτες και δράσεις που έχουν εντοπιστεί από τους φορείς αυτούς ως προτεραιότητες λόγω της συμβολής τους στην ανάπτυξη και βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των χωρών, των επιχειρήσεων και των πολιτών.