Πολλαπλές συνεργασίες με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς

Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα αναφέρονται σε ερευνητικά έργα των οποίων η γενικότερη ή ειδικότερη θεματολογία προτείνεται από φορείς του Δημοσίου, όπως Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι υποστηρίζουν οικονομικά αυτά τα έργα. Πρόκειται για μελέτες και δράσεις που έχουν εντοπιστεί από τους φορείς αυτούς ως προτεραιότητες λόγω της συμβολής τους στην ανάπτυξη και βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των χωρών, των επιχειρήσεων και των πολιτών.

Από την ίδρυσή του, το Tμήμα, μέσα από πρωτοβουλίες των μελών ΔΕΠ και των εργαστηρίων του ενεπλάκη πολύ ενεργά σε αυτού του είδους τα έργα και γρήγορα αναδείχθηκε ως ένα από τα πρώτα τμήματα του ΟΠΑ ως προς τον αριθμό των έργων που έχει αναλάβει.

Αναφορικά με τους φορείς χρηματοδότησης, η συνεργασία με Εθνικούς Φορείς σε όλη αυτήν την εικοσαετία δείχνει έμπρακτα τη συμμετοχή και τη συμβολή του τμήματος στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδεικνύουν το διεθνή προσανατολισμό και δίκτυο συνεργασιών των μελών ΔΕΠ του τμήματος.

Ως προς τη θεματολογία, τα ερευνητικά έργα που έχει διαχειριστεί το τμήμα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που αντανακλά τους επιστημονικούς χώρους που καλύπτει: επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα, υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριφορά καταναλωτών και πολιτών, διεθνοποίηση στην εκπαίδευση και την κινητικότητα των φοιτητών.

< Συμβουλευτική Δραστηριότητα